CitizenDev

Hoe kunnen we via een valoriserende aanpak en connecties burgers aanmoedigen om collectieve initiatieven te lanceren en netwerken op te bouwen?

CitizenDev heeft geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van stadsontwikkeling om oplossingen te vinden voor de structurele ontmanteling van de loonarbeid, de ondermijning van de politieke betrokkenheid, de meervoudige afwijzing van culturele erkenning, de moeilijkheden die Brusselse inwoners ervaren om beschouwd te worden als actoren in hun eigen leefomgeving en, als resultaat van dit alles, het sociale en psycho-affectieve isolement waarin een deel van de bevolking dreigt verzeild te geraken.

Het project is gebaseerd op de “Asset-Based Community Development” methode (ABCD) die collectieve initiatieven stimuleert vanuit een inventaris van de capaciteiten van burgers en door hen onderling te connecteren. CitizenDev voegt daar ook de methode van analyse in groep en “politieke interpellaties” aan toe om collectief de ervaringen te analyseren, obstakels te identificeren en aansluiting en steun te vinden bij de overheid en andere actoren. Zonder conflictsituaties uit de weg te gaan, tracht het project de linken te herstellen tussen een meer kansarme bevolking en dominante netwerken en instituties in de samenleving, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking en een sterke sociale zekerheid te verzoenen met een “peer to peer” solidariteit.

tafel van connectoren

De ’tafel van connectoren’ verzamelt alle co-onderzoekers (sleutelpersonen) van het living lab (foto Filip Buyck)

Living Labs: de aanpak en de resultaten

Brabantwijk (Schaarbeek)
Deze wijk heeft alle kenmerken van de “arme sikkel”: veel woningen van slechte kwaliteit, een hoge en sterk stijgende bevolkingsdichtheid, een hoge werkloosheidsgraad, lage inkomens, een laag opleidingsniveau, enzovoort.…

De ABCD-aanpak is hier op een heel informele manier toegepast. Vertrekpunt voor het project was hier een oude snack, op de hoek van de Dupont- en de Groenstraat, waarvan een groep vrijwilligers een wijklokaal heeft gemaakt. Zij beheren het lokaal en bouwen het al snel uit tot een echte ontmoetingsplek en een bakermat voor heel wat burgerinitiatieven. Hier is een repair café geopend, een geefwinkel, huiswerkbegeleiding… Het lokaal is nu het hart van een groeiend netwerk van solidariteit onder de buurtbewoners.

Matonge (Ixelles)
Ons living lab ‘Matonge’ verwijst naar een zeer specifieke bevolkingsgroep, die van de Sub-Saharaanse Afrikaanse gemeenschap in de omgeving van de Waversesteenweg in Elsene. Het gaat om een groep mensen die samenkomen in deze wijk, ook al wonen ze er in de meeste gevallen niet. Veel mensen binnen deze gemeenschap hebben een vrij hoog cultureel kapitaal maar worden bij uitstek geconfronteerd met miskenning en discriminatie. We stellen vast dat de valoriserende aanpak van CitizenDev goed aansluit in deze context. Mensen reageren enthousiast.

ABCD is hier strikter toegepast dan in de Brabantwijk. De buurtwerkers zijn op straat gaan praten met mensen en hebben zo een uitgebreide inventaris gemaakt van de ideeën en de troeven van de bewoners en gebruikers van de wijk. Ze hebben mensen met gelijkaardige ideeën of net mensen die complementair zijn aan elkaar gelinkt, brainstormsessies georganiseerd en al snel schoten allerlei burgerinitiatieven uit de grond: een handleiding en cataloog voor Afrikaanse kappers, expo’s van jonge kunstenaars uit de wijk, een fototentoonstelling, een oudejaarsfeest voor de daklozen… Een sneeuwbaleffect ontstaat zodat mensen spontaan de medewerkers van CitizenDev opzoeken met een idee. De uitdaging is de link tussen al die groepen te verzorgen via de ‘Table des Connecteurs’, een groep sleutelfiguren en trekkers van burgerinitiatieven.

De Community Land Trust Brussel (CLTB)
De leden van de CLTB wonen verspreid in de verschillende gemeenten van het Brussels Gewest. De kandidaat-kopers behoren meestal tot kansarme bevolkingsgroepen. Voor dit subsysteem wordt nagegaan of de methodes van het CitizenDev-project in combinatie met het CLTB-model gevolgen hebben voor de dynamiek en veerkracht van de aanpak.

Medewerkers en vrijwilligers van de CLTB beginnen het project door een heleboel leden te interviewen. Door mensen samen te brengen ontstaan een aantal ideeën: een kookatelier, een gymgroep, fietslessen… De fysieke afstand tussen de leden blijkt wel degelijk een obstakel. De gymgroep richt zich bijvoorbeeld niet specifiek tot leden van de CLTB. Uiteindelijk groeit het kookatelier uit tot de Green Cantine, een cateringbedrijfje in wording. En de leden van de CLTB nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid binnen activiteiten van hun organisatie, zoals de Algemene Vergadering. CitizenDev lijkt mensen in staat te hebben gesteld om interpersoonlijke relaties op te bouwen en elkaar te versterken.

leden van de CLTB

Gelijkenissen vinden tussen dromen en de troeven van de leden van de CLTB.

 

Publicaties, rapporten en video’s van CitizenDev

Andere output:

CitizenDev : Poser avec les citoyens les conditions d’un renouveau urbain basé sur leurs capacités. Penser, s’inspirer et tester.