Over Co-Creation

Brussel, een laboratorium voor innovatie

Sinds 2015 ondersteunt Innoviris, via de Co-Creation actie, co-creatieve experimenten en kennisproductie ten dienste van de stedelijke weerbaarheid.

Stedelijke veerkracht?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een aantal grote crises die voelbaar zijn in het dagelijkse leven van de Brusselaars: economische kwetsbaarheid, bevolkingsstromen, beperkte beschikbaarheid van middelen, verstoring van natuurlijke cycli, mobiliteit, huisvesting, dichtheid en insluiting van ruimte, verdeling en ongelijkheid onder de bevolking…   

Die crises staan niet op zichzelf. Ze maken van de stad een groot verbonden geheel waarin iedere afzonderlijke verstoring een impact kan hebben op het geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks. Het stedelijk evenwicht wordt bedreigd. Die dreiging betekent dat de stad zich moet aanpassen en moet transformeren.

Ieder Co-Creation project is een toegangspoort tot die nieuwe stedelijke puzzel. Projecten  vertrekken vanuit een relevante stedelijke dienstverlening en bekijken welke zwaktes die heeft, zonder de wisselwerking met andere diensten te vergeten. Van daaruit onderzoeken de projecten een situatie waarin die dienstverlening zou ophouden, en verkennen hoe een nieuw gewenst en duurzaam evenwicht zou kunnen worden bereikt.

Verkennen, experimenteren en leren in co-creatie

In een Co-Creation project ondernemen alle betrokken actoren de verkennende expeditie samen. Co-Creation vertrekt van de veronderstelling dat productie van kennis is niet enkel de taak van academische onderzoekers of expertisecentra mag zijn. De projecten integreren verschillende soorten kennis en expertise, vanuit een veelheid aan actoren. Naast wetenschappelijke expertise, erkennen zij ook de “geleefde” ervaring, ervaring vanuit een bepaalde praktijk of vakgebied, institutionele expertise, enz. Al deze verschillende invalshoeken dragen bij aan de opbouw van nieuwe kennis.

Door hun activiteiten, processen en doelstellingen sterk maatschappelijk te verankeren, verbreden de Co-Creation projecten de reikwijdte van innoverend onderzoek, zodat dit beter ten dienste kan staan van het welzijn van de stad.

Innoviris

INNOVIRIS is het innovatiefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Zij promoot en ondersteunt wetenschappelijke innovatie door het financieren van onderzoek door bedrijven, de non-profit sector en andere onderzoeksinstellingen in BHG.

Contactpersoon binnen Innoviris voor Co-Creation:

Xavier Hulhoven
Scientific Advisor
Strategic Research Team
Tél. +32 2 600 50 68

Meer informatie: https://innoviris.brussels/fr/co-creation